കളിമുറ്റം


"Ifn-apäw' Ip«n-I-fpsS \mS-I-thZn

    \½psS hnZym-ebw t»mKv {]kn-²o-I-cn-¡p-t¼mÄ Ifn-apäw Xntb-ä-dnsâ ]Sn-IÄ Ibdn IS-¶p-t]mb \mev _m¨p-I-fnse ]ecpw ]e-bn-S-§-fn {Inbm-ß-I-ambn kwh-Zn¨pw t]mcm-Snbpw \mS-I-h-gn-I-fn-eqsS \mSnsâ ka-c-ap-J-§-fn kPo-h-am-bn, ktN-X-\-amb IÀa-]-Y-§-fn D¬abpw \·bpw tXSn apt¶m«v IpXn-¡p¶Xv R§-fn Nmcn-XmÀ°y-P-\-I-amb A\p-`q-Xn-bp-f-hm-¡p-¶p.
2008 \hw-_À 25 þ k_vPnÃm Item-Õhw
    Hcp Pm¸-\okv \mtSm-Sn-I-Ysb Bkv]-Z-am-¡n-bpÅ sI.-hn.-K-tW-jnsâ Ip½m«n F¶ kv{In]vänsâ "kzÀW-¡-eiw' F¶ t]cn-epÅ \mS-Im-hn-jvIm-cw. ]pcm-hr-¯-¯nsâ ]n³_-e-t¯msS Ip«n-I-fpsS temI-s¯, hyXy-kvX-amb `mh-¸-IÀ¨-tbmsS Ah-X-cn-¸n-¡m³ Ign-ªp.
    ]d-¸qÀ F bp ]n kvIqÄ thZn-bn F t{KtUmsS H¶mw Øm\w t\Sn-s¡m­v Xm\qÀ tZh-[mÀ F¨v Fkv Fkv  \S¶ PnÃm-a-Õ-c-¯n-te-¡v. PnÃ-bn {it²-b-amb Cu \mSIw ]e Xc-¯nepw AS-bm-f-s¸-Sp-¯p-I-bp-­mbn.
    XpSÀ¶v ^mdqJv s{Sbn-\nwKv tImtf-Pv, F bp ]n Fkv tXªn-¸ew F¶n-hn-S-§-fn Ac-t§dn.
    2009 G{]n 8þmw Xn¿Xn Xntb-ä-dnsâ GI-Zn-\-Iym¼v. ]qÀh-hn-ZymÀ°n-I-f-S-¡w 20 t]À ]s¦-Sp¯p. thWp cma-\m-«p-I-c, ^doJv awK-e-tÈ-cn, A\o-jv, _ntPjv F¶n-hÀ t\XrXzw \ÂIn.
    c­v {Kq¸p-I-fm-¡n, hyXy-kvX-I-Y-Isf NÀ¨-bn-eqsS \mS-I-cq-]-¯n-em¡n Ah-X-cn-¸n-¨p. cmhnse 10 aWn¡v XpS-§nb Iym¼v sshIp-t¶cw 5 \v kam-]n-¨p.
    Cu A[y-b-\-hÀjs¯ \mSIw þ ""kzÀK-hoSv'
    aqe-IY: sFkIv _mÄsj-hnkv knwKÀ
    A\n-b-{´n-X-amb k½À±hpw Akzm-`m-hnI Nn´-Ifpw hÀ¯-am-\-a-\-Êp-I-fn {`am-ßIX krjvSn-¡p-t¼mÄ AN-©-e-amb bmYmÀ°y-t_m[w ]IÀ¶p-sIm-Sp-¡p-hm\pw inYn-e-a-\-Ênsâ GtIm-]-\-¯n\pw ASp-¡n-sh¨ Iptd A\p-`-h-kr-jvSn-IÄ¡v cwKm-hn-jvImcw \ÂIp-¶-Xn-eqsS km[y-am-hp-sa¶v k¯m-]-c-ambn kwh-Zn-¡p¶ \mS-Iw.
    ]t£...
    \mS-I-¯nse Imem-\p-kr-X-am-äs¯ I­n-söv \Sn-¡p-¶-hÀ, hyh-Øm-]n-X-\m-S-I-Nn-´-Isf Dgp-Xp-a-dn-¡p¶ ]pXnb Xntb-äÀ kao-]-\-§-tfbpw ImWmsX t]mbn. hn[n-IÀ¯m-¡Ä X§-fpsS A\p-`-h-]-cn-an-Xn-¡p-Ån Cu Iesb Xf-¨n-«p.
    PnÃm Xe-¯n X¿m-dm-¡p¶ \mS-I-hn-[n-IÀ¯m-¡-fpsS ]m\-en \n¶p-am-{Xta k_vPn-Ãm-Xew apX hn[n-IÀ¯m-¡sf sXc-sª-Sp-¡mhq F¶v "Ifn-apäw' ià-ambn Bh-iy-s¸-Sp¶p.
    kvIqÄ t»mKn\v kÀÆ-`m-h-I-§fpw t\À¶p-sIm­v

Xntb-äÀ IpSpw_w