2020, ഏപ്രിൽ 21, ചൊവ്വാഴ്ച


PARENTING SESSIONMAZHAVILLU CAMP ,SESSION BY ABDULHAMEEDLD ASSESSMENT CAMP


BIRTHDAY GIFT TO SCHOOL LIBRARY


REPUBLIC DAY 2020SMART ENERGY PROGRAMMESTAGE CUM AUDITORIUM BY IOC INAUGURATION BY MLA P HAMEED MASTER


BIO BIN BY BLOCK PANJAYATH


LD CAMP 2020 JAN 30


CONTINENTS


SHORT FILM ON LEARNING DISABILITY


പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ,
ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലോഗ്
നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മികവുകൾ നാട്ടുകാർ അറിയാനും പങ്ക് വെക്കാനും

സ്നേഹത്തോടെ
PV-A-Hameed
hamidputhoor@gmail.com
9495231479

2013, ഫെബ്രുവരി 19, ചൊവ്വാഴ്ച